Dit gebied is een belangrijke natuurschakel tussen Nieuwkoopse Vinkeveense Plassen. Er is al 50 ha natuur. Het is de bedoeling om ook op de andere 60 ha natuur te ontwikkelen.
Deels agrarisch, deels natuurgebied. Met eigenaren wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om natuurkwaliteit te verbeteren en het gebied geschikt te maken voor grote zilverreiger, purperreiger, smient en otter.
Een groot deel is agrarisch. Daar wordt rekening mee gehouden bij het ontwikkelen van natuurplannen. Door kavelruil wordt geprobeerd op 4 plekken natuur aan te leggen.
Hier werken we recreatie en natuur. Er zijn onder andere nieuwe wandelpaden aangelegd.
Om het mooie landschap van Gouwe Wiericke te behouden en te versterken, werken gemeenten en waterschappen samen in het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke.
De plannen voor natuur in Bodegraven-Noord halen de pers.
November 2016 - De eerste Nieuwsbrief Gouwe Wiericke is uit. Vanaf nu verschijnt hij 2x per jaar.
26 juli 2017 - Op 28 juni 2017 heeft de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke het Definitief Ontwerp (DO) voor Steinse Groen vastgesteld.
Op 13 februari 2017 krijgt u informatie over de natuurverbinding die door Zuidzijderpolder en Polder Abessinië gaat lopen.
8 december 2016 - De overheden in Gouwe Wiericke gaan intensiever samenwerken aan de toekomst van deze regio. Ze hebben daarvoor de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke getekend.
maart 2017 - Hoe staat het met de projecten? Wat is de instrumentenkoffer? En wat gebeurt er op het gebied van landbouw en recreatie? Lees erover in Nieuwsbrief 2.
31 mei 2017 - Op 8 juni organiseert Staatsbosbeheer een informatieavond over de werkzaamheden in polder Oukoop.
maart 2017 - Hoe staat het met de projecten? Wat is de instrumentenkoffer? En wat gebeurt er op het gebied van landbouw en recreatie? Lees erover in Nieuwsbrief 2.
Dit gebied wordt onderdeel van de ecologische verbinding tussen Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen. Er wordt gezocht naar een nieuwe vorm van eigendom en beheer.
26 juli 2017 - Op 28 juni 2017 heeft de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke het Definitief Ontwerp (DO) voor Steinse Groen vastgesteld.
10 september 2018 - Benieuwd naar regelingen die agrariërs en grondeigenaren helpen bij inpassing van natuur in de bedrijfsvoering? De aangepaste (3e) versie is nu beschikbaar.
In Bodegraven Noord wordt natuur gerealiseerd om planten en dieren die hier van oudsher thuishoren, te behouden en zelfs terug te brengen.
7 november 2017 - Hoe staat het met de natuurplannen voor Oukoop? En komen de landbouwprojecten al van de grond? U leest het in nieuwsbrief 3.
Op 16 juni 2016 is het definitieve inrichtingsplan voor Oukoop vastgesteld door de Stuurgroep. In Oukoop worden natuur en landbouw gecombineerd.
21 december 2017 - In de nieuwe nieuwsbrief Ruygeborg staat o.a. een uitnodiging voor een Inloopavond op 11 januari 2018. Daar wordt het schetsontwerp Ruygeborg II gepresenteerd.
11 januari 2018 – De Inloopavond over het schetsontwerp Ruygeborg II trok veel belangstellenden.
Deze veenweidegebieden hebben bodemkundige beperkingen. De Stuurgroep kijkt met provincie en regiopartners of en wat hier gedaan kan worden.
16 maart 2018 - Met taart werd gevierd dat er voor het natuurgebied Ruygeborg II een schetsontwerp ligt.
Maart 2018 - Komt de natuur in Oukoop al van de grond? Krijgt het kaasverhaal internationale belangstelling? Het antwoord daarop, en meer, vindt u in Nieuwsbrief 4.
Op 14 mei (19.00 - 21.00 uur) is er een inloopavond over de natuurplannen voor Steinse Groen in Sporthal De Zebra, Goverwellesingel 10 te Gouda.
Op 9 juni 2018 vieren we dat het natuurgebied Polder Oukoop 'klaar' is. Kom tussen 10.00 en 14.30 uur naar Hoeve Stein en neem de kinderen mee!
De natuur in Ruygeborg is bedoeld als buffer voor de Nieuwkoopse Plassen en als verbinding met de Groene Jonker. In het gebied is ook ruimte voor recreatie.
9 juni 2018 - Het was druk tijdens de open dag in natuurpolder Oukoop. Natuurwandelingen en gratis ijs trokken veel bezoekers naar Natuurboerderij Hoeve Stein.
4 juli 2018 - Een voorstel dat de patstelling doorbreekt tussen de gebiedspartijen in Bodegraven Noord. Dat is het plan voor natuurinvulling.
test
De agrariërs in Gouwe Wiericke en de Krimpenerwaard werken samen met de gemeenten aan een Agenda Landbouw. Zodra dit programma klaar is, kunt u het op deze site terugvinden.
Juli 2018 - Het plan voor inrichting van nieuwe natuur in Bodegraven Noord is gepresenteerd aan de Stuurgroep. Lees hier alles over in de nieuwsbrief.
Recreatiepartijen uit Gouwe Wiericke en de Krimpenerwaard werken samen met de gemeenten aan een programma Recreatie. Zodra dit programma klaar is, vertellen we er op deze site meer over.
30 augustus 2018 - Uniek in Nederland: een hele polder krijgt onderwaterdrainage. In Lange Weide werden door de bestuurders de eerste meters drainagebuis uitgerold.
De Noordse Buurt vormt een belangrijke ecologische schakel midden in het Groene Hart. Het gebied wordt de komende jaren ingericht als natuurgebied. Er komen rietlanden en bos, en wandelpaden om volop van de mooie natuur te genieten.
23 oktober 2018 - In de eerste helft van 2018 is er weer veel gebeurd in Gouwe Wiericke, van springkussens en taart tot 450 km aan onderwaterdrainagebuizen.
Op maandag 26 november 2018 is er een inloopavond over de natuurplannen voor Westveen, in Café Beatrix in Woerdense Verlaat, van 19.00 tot 22.00 uur. U kunt vrij inlopen.
26 november 2018 – “Een fantastisch idee.” - “Ik denk graag mee.” – “Leuk plan voor natuur, maar het waterniveau moet veilig zijn voor de bewoners.” – “Het wordt niks.” Zomaar wat reacties tijdens de inloopavond over de natuurplannen voor Westveen.
20 december 2018 - Wat is er het afgelopen jaar gebeurd in Ruygeborg? Lees er alles over in de nieuwe nieuwsbrief.
20 december 2018 - 23 mensen hebben naar aanleiding van het schetsontwerp Ruygeborg een reactie ingediend. Een bundeling van alle reacties én de beantwoording door het project vindt u in de Nota van Beantwoording.
11 april 2019 - In twee projecten in Gouwe Wiericke hebben we het afgelopen jaar omwonenden en geïnteresseerden uitgenodigd voor een inloopavond en een reactie op de plannen. En in Ruygeborg hebben we inmiddels ook gereageerd op alle reacties. U leest erover in de halfjaarlijkse nieuwsbrief.
4 juli 2019 - Hoe zijn wensen van bewoners meegenomen in het ontwerp voor meer natuur in Steinse Groen? Welke bijzondere planten bloeien er nu al? U leest het in de eerste nieuwsbrief Steinse Groen.
6 augustus 2019 - Hoe gaat het inrichtingsplan voor Ruygeborg er uitzien? Lees de ontwikkelingen in de nieuwe nieuwsbrief.
19 november 2019 - Hoe staat het met de kanoroute, met de natuur in Ruygeborg, met de onderwaterdrainage? En hoe zit het nou eigenlijk met die stikstofdiscussie? U leest het in Nieuwsbrief nummer 7.
Op 20 februari 2020 wordt het inrichtingsplan gepresenteerd voor natuurgebied Ruygeborg II. Vrije inloop tussen 19.30 en 21.30 uur in De Rank, Reghthuysplein 19 in Nieuwkoop.
20 februari 2020 – “Super! Ga maar snel beginnen!” en “Al het boerenland verdwijnt!” De inloopavond over natuurgebied Ruygeborg II riep emoties op.
3 maart 2020 – Wat willen bewoners van Abessinië met de nieuwe natuur in hun polder? Daarover spraken zij in Bodegraven.
7 mei 2020 – Er ligt een voorstel ter inzage (van 11 mei t/m 22 juni) om de grenzen van de natuurzone door Gouwe Wiericke hier en daar te wijzigen.
28 mei 2020 - Hoe blijft het team van Veenweiden Gouwe Wiericke bereikbaar in deze corona-tijd? Waar kan ik (t/m 22 juni) de stukken inzien van de ‘scopewijziging’? Hoe staat het met de projecten? Dat leest u (en nog veel meer) in de nieuwe nieuwsbrief.
10 juli 2020 – Het is nu duidelijk hoe de natuur en recreatie er in Ruygeborg uit komt te zien. Het Inrichtingsplan is vastgesteld door de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke.
23 november 2020 – Het Steinse Groen wordt natuurlijker. Otter en bever zullen zich er thuis voelen, de ijsvogel en de groene glazenmaker zijn er welkom. De werkzaamheden duren van november tot maart.
8 december 2020 - In het middengebied van De Bovenlanden worden plannen voorbereid om nieuwe natuur aan te leggen in 2021. Lees er alles over in de eerste Nieuwsbrief De Bovenlanden.
21 december 2020 - Er wordt NU nieuwe natuur aangelegd in Steinse Groen. Wat gebeurt er precies en waarom gebeurt het ook al weer? Lees er alles over in de tweede Nieuwsbrief Steinse Groen.
19 febr, 2021 - Voor Abessinië & Zuidzijderpolder ligt er nu een inrichtingsplan, dat in maart wordt besproken in de raadscommissie van Bodegraven-Reeuwijk. Iedereen wordt uitgenodigd om op deze plannen te reageren.
19 maart 2021 – Steinse Groen, het recreatiegebied bij Gouda Goverwelle, is een stuk natuurlijker geworden. Dat werd gevierd met de plaatsing van twee nieuwe informatieborden, die werden onthuld door wethouder Hilde Niezen van Gouda.
30 maart 2021 - Het schetsontwerp voor de nieuwe natuur in Westveen is klaar. Wat daar in staat, en wat er vervolgens mee gaat gebeuren, leest u in de Nieuwsbrief Westveen.
30 april 2021 - De stuurgroep heeft het inrichtingsplan voor nieuwe natuur in de Meijegraslanden vastgesteld. De afgelopen jaren is hierover intensief met de omgeving gesproken. Het plan is naar aanleiding van die gesprekken op diverse onderdelen aangepast.
30 april 2021 - Lees de nieuwe Nieuwsbrief Bodegraven Noord en u bent weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
17 juni 2021 - De eerste nieuwsbrief Meijegraslanden is verschenen. Daarin leest u onder andere over het inrichtingsplan dat in april is goedgekeurd, over de drie nieuwe natuurgebiedjes en over de informatiebijeenkomst op 28 juni 2021.
5 juli 2021 - Het inrichtingsplan voor De Bovenlanden is klaar. Lees er alles over in de Nieuwsbrief De Bovenlanden.
26 juli 2021 - De natuur in Steinse Groen gaat 'buiten de lijnen'. Ten zuiden van het bestaande natuur- en recreatiegebied wordt dit najaar een polder ingericht als natuurgebied. Lees er alles over (en meer) in de 3e nieuwsbrief.
24 sept. 2021 - Deze zomer is besloten om ruim 38 hectare in de Noordse Buurt (gemeente Nieuwkoop) toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland. Lees alles over de natuurplannen in dit gebied in de Nieuwsbrief.