project in uitvoering Planning: Klaar in 2022

  • Realiseren van een natuurverbinding tussen polder Stein en Bilwijk (Krimpenerwaard), met behoud van de recreatieve functie van het gebied

Het Steinse Groen is een recreatiegebied voor de Goudse wijk Goverwelle, met een 'natuurlijke' uitstraling. Zo is er een natuurspeelplaats waar kinderen kunnen klauteren op boomstammen in plaats van op plastic klimrekken.

Dat maakt het gebied erg geschikt om, met de nodige aanpassingen, te functioneren als onderdeel van de natuurzone die de Krimpenerwaard verbindt met de Reeuwijkse Plassen.


Otter, bever, waterspitsmuis, bewoners

Met aanpassingen in en om Steinse Groen kunnen met name de otter en de bever zich vrij bewegen van de Biesbosch tot het IJsselmeer en noordelijker. De verbinding moet ook geschikt zijn voor de waterspitsmuis, de ringslang, de groene glazenmaker en de rugstreeppad. Belangrijke voorwaarde is dat bewoners van de Goudse wijk Goverwelle in dit gebied nog wel kunnen recreëren.


Aanpassing en uitbreiding Steinse Groen

Het project Steinse Groen bestaat uit drie onderdelen:

  • De gemeente Gouda zorgt voor een aantal aanpassingen aan het bestaande recreatiegebied. Zo komen er natuurvriendelijke oevers, waardoor de otter en andere beestjes het prettig en makkelijk vinden om zich door het gebied te verplaatsen. Het moet breed en waterrijk genoeg zijn, maar ze moeten bij gevaar ook makkelijk kunnen schuilen. Voor de ringslang worden broeihopen aangelegd, waar ze kunnen opwarmen en de eieren warm blijven. Ook komt er een ijsvogelwand in het recreatiegebied. De werkzaamheden worden uitgevoerd van november 2020 tot het voorjaar van 2021.
  • De polder tussen het huidige Steinse Groen en de Hollandse IJssel is aangekocht door de provincie. Die polder wordt ingericht met kruiden- en faunarijk grasland, zodat de natuurzone doorloopt tot aan de Gekanaliseerde Hollandse IJssel en daar aansluit op de (toekomstige) natuur in de Krimpenerwaard.
  • In de strook aan de oostkant van het huidige Steinse Groen (aan de andere kant van het water) wil de grondeigenaar, een agrariër, zelf een natuurstrook maken die de natuur in Steinse Groen versterkt.Ook hier komen natuurvriendelijke oevers en plekken waar de dieren kunnen schuilen. Hier gebeurt dat in combinatie met agrarische bedrijfsvoering. Er blijven koeien in de wei en het kruidenrijke gras kan als voer voor de koeien gebruikt worden.

Er is extra aandacht voor schoon water in de watergangen en sloten. Een aantal watergangen en sloten wordt breder gemaakt. Delen van het gebied die nu zijn ingericht voor recreatie blijven ook zo. Dat geldt ook voor de ‘natuurgebiedjes’ met schraalgrasland en rietmoeras.

Planning

2017 Ontwerp voor inrichting van het natuurgebied definitief

2018 Inloopavond over het Definitieve Ontwerp

2019 Plan van Aanpak vastgesteld voor inrichting en beheer

2020, nov. Start werkzaamheden in het huidige Steinse Groen. Het gebied blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor recreatie.

2021, voorjr. Werkzaamheden klaar voor wat betreft het huidige Steinse Groen.

2021/2022 Inrichting andere twee delen.


In juli 2019 verscheen de eerste nieuwsbrief Steinse Groen.

In december 2020 verscheen de tweede nieuwsbrief Steinse Groen.

Documenten

Voor het definitieve ontwerp werden in 2017 twee onderzoeken uitgevoerd:

Vervolgens werd in 2018 een aanvullend Flora- en Faunaonderzoek uitgevoerd.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd van december 2020 tot voorjaar 2021 zijn beschreven in het Plan van Aanpak van de gemeente Gouda. Bovendien zijn de werkzaamheden aangegeven op de Kaart bij het Plan van Aanpak.

Duurzaam Gouda

De gemeente Gouda werkt hard aan het duurzaam maken van de stad. Dat wil ze samen doen met haar inwoners. Op de website www.maakgoudaduurzaam.nl staan vele initiatieven, onder andere over natuur en groen in de stad. Op de pagina 'Groen' staat ook een wandelroute door Steinse Groen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Laatste tekstwijziging = 16 maart 2021