project in uitvoering Planning: Klaar in 2017

  • De polder als stedelijk uitloopgebied meer recreatieve betekenis geven
  • Behoud en herstel natuur en landschap
  • Duurzaam beheer water en bodem
  • Agrarisch gebruik ondersteunen

Polder Bloemendaal is een open, waterrijk polderland, rijk aan natuur, uitnodigend voor omwonenden en recreanten. Een gebied waar landbouw, natuur- en landschapsbeheer en recreatie hand in hand gaan. Het gebied vormt een aangenaam contrast met het omliggende stedelijk gebied.

Polder Bloemendaal is één van de oudste polders van Zuid-Holland. Het is vanouds een natuurrijke polder. Kijkend over Polder Bloemendaal ziet men het kenmerkende beeld van het Groene Hart: een slagenlandschap van weiden en sloten, onderbroken door smalle wegen met boerderijen.

Door allerlei oorzaken is de natuur de laatste tientallen jaren onder druk gekomen. Via het Polderplan Weids Bloemendaal, dat is opgesteld door de gemeente Waddinxveen in samenwerking met verschillende gebiedspartijen, zijn in 2014 twee sporen ingezet: werken aan recreatie én natuur. Staatsbosbeheer doet er alles aan om het tij te keren en werkt intensief samen met onder meer de Agrarische natuurvereniging Weid- en Waterpracht. Er zijn al successen geboekt. De populatie zeldzame kievitsbloemen is gegroeid en ook het weidevogelkerngebied krijgt extra aandacht.

Vanaf de Winterdijk kunnen wandelaars in het broedseizoen volop genieten van de kenmerkende vogelgeluiden. Het gebied is daarnaast nog aantrekkelijker gemaakt voor recreanten door het toevoegen van extra wandelpaden, waarbij de bijzondere natuur- en landschapswaarden van het open veenweidegebied zijn behouden en versterkt.