project in uitvoering 2021-2022: schetsontwerp en definitief ontwerp inrichting

>> Lees de nieuwsbrief

Noordse Buurt van sept 2021<<


Mooi gelegen tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Groene Jonker vormt de Noordse Buurt een belangrijke ecologische schakel midden in het Groene Hart. Nadat de afgelopen jaren veel kassen zijn gesloopt, gaan we het gebied nu inrichten als natuurgebied. Er komen rietlanden en bos, en wandelpaden om volop van de mooie natuur te genieten.

De provincie Zuid-Holland heeft in juni 2021 het besluit genomen om het Natuurnetwerk Nederland uit te breiden met ruim 38 hectare in de Noordse Buurt. Met dit besluit kunnen we aan de slag met de natuurplannen.

Zie voor de locatie van de 38 hectare de plattegrond.

De plannen voor het nieuwe natuurgebied zijn (deels) een uitwerking van de inrichtingsvisie “Nieuwe toekomst voor de Noordse Buurt”, die is opgesteld door de gemeente Nieuwkoop.

Hoe de natuur in het nieuwe gebied er precies uit gaat zien, is nog niet vastgelegd. Wel werken wij met een paar uitgangspunten. De natuur moet het kenmerkende landschap van deze omgeving versterken.

Rietvelden en bos

De bestaande rietvelden van het ‘Vergeten Putje’ breiden we uit, zodat het gebied nog aantrekkelijker wordt voor vogels om te gebruiken als broedgebied. Het gaat daar om 27 hectare aan rietvelden (inclusief overgangszone langs de woonkavels).

In het zuiden van de Noordse Buurt komt ruim 11 hectare bos (inclusief overgangszone langs de woonkavels). Deze aanplant is goed voor de natuur. Bovendien zorgt het voor schaduw, goede waterafvoer, opslag van CO2 en invang van stikstof, en het biedt kansen voor recreatie.

Nieuwe bewoners

De wuivende riethalmen, het water en mooie groene bomen trekt nieuwe ‘bewoners’ naar het gebied. De blauwborst, de sprinkhaanzanger, de noordse woelmuis en de otter gaan zich op hun gemak voelen in de nieuwe Noordse Buurt. Een bijzondere nieuwkomer is de roerdomp. Een mysterieus en moeilijk te spotten vogel omdat hij de neiging heeft een pol riet na te doen. Deze vogel is dol op broeden in stevig riet.

Recreatie

Recreatie krijgt ook een plek in het nieuwe natuurgebied. Er loopt al een pad langs de zuidrand van de Noordse Buurt. Het is de bedoeling om dit pad door te trekken langs de kade van de Kromme Mijdrecht, waardoor een “rondje Noordse Buurt” mogelijk wordt. Tijdens dat rondje kunt u het natuurgebied van alle kanten bekijken. Ook het bos wordt toegankelijk voor wandelaars.

Wensen van omwonenden

Bij de inrichting houden wij uiteraard rekening met de wensen van omwonenden. Met elkaar willen wij onder andere komen tot een passende en aantrekkelijke overgangszone langs de woonkavels.

Als wij de plannen wat verder hebben uitgewerkt, eind 2021 of begin 2022, houden wij ontwerpsessies met de mensen die hebben aangegeven te willen meedenken. In die periode is er ook een inloopavond. Zodra meer hierover bekend is, wordt dat gemeld op deze pagina en in een nieuwsbrief.

Heeft u nu al vragen of suggesties? Stuur dan een bericht naar projectleider Kees van Kruining via info@veenweidengouwewiericke.nl.

Via dit e-mailadres kunt u zich ook opgeven voor de nieuwsbrieven over de natuurplannen in de Noordse Buurt, die de komende tijd zullen gaan verschijnen.

Planning

  • eind 2021/begin 2022 Bijeenkomsten met bewoners (o.a. Inloopavond)
  • maart 2022 Schetsontwerp gereed
  • eind 2022 Definitief inrichtingsplan gereed
  • 2023 Aanbesteding, vergunningverlening
  • 2024 Start uitvoering

++++++++++++++++++++++++++

Laatste wijziging: 24 september 2021